Szkoła Podstawowa Nr 4 w CzeladziStrona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Uczniowie / Dla klas III / Procedura

Procedura

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
W GIMNAZJUM NR 2 W CZELADZI


I.   Postanowienia ogólne
1.       Uczniowie gimnazjum obowiązkowo realizują projekty edukacyjne na podstawie
      § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r.
2.       Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków  (np.. dostęp do komputerów, Internetu i zasobów bibliotecznych).
3.       Projekty edukacyjne są realizowane przez uczniów w klasie trzeciej.
4.       Temat zrealizowanego projektu, wraz z uogólniającą oceną zaliczył / nie zaliczył, jest wpisany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły.
5.       Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu, wówczas jednak uczeń lub jego rodzice (prawni opiekuni) muszą, do 30 maja ostatniego roku nauki w gimnazjum, wybrać temat tego projektu, który ma być wpisany na świadectwie.
6.       W szczególnie uzasadnionych wypadkach (zdrowotnych lub losowych), na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku realizacji projektu. W takiej sytuacji uczeń na świadectwie ukończenia  szkoły będzie miał wpis zwolniony / zwolniona .


II.   Zadania Dyrektora szkoły
1.       Odpowiada za realizację projektów edukacyjnych w szkole.
2.       Powołuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolnego koordynatora, który  kieruje pracą zespołu ds. projektu edukacyjnego.
3.       Określa  i zatwierdza w porozumieniu z radą pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w szkole.
4.       Decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.
5.       Rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
6.       Może, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, zmienić zapisy niniejszych procedur, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.


 III.   Zadania szkolnego koordynatora projektów
1.       Udziela nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu edukacyjnego.
2.       Upowszechnia informacje na temat szczegółowych warunków realizacji projektów   na stronie internetowej szkoły i w bibliotece szkolnej.
3.       Zbiera od nauczycieli propozycje tematów projektów, sporządza ich listę zbiorczą, przedstawia ją dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnia na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.
4.       Monitoruje stan realizacji projektów.
5.       Sprawuje nadzór nad dokumentacją projektów.
6.       Organizuje, przy pomocy opiekunów projektu, publiczną prezentację projektów.
7.       Podsumowuje na koniec roku szkolnego realizację projektów i przedstawia dyrektorowi szkoły  i radzie pedagogicznej zbiorcze sprawozdanie.


IV.  Zadania opiekuna projektu
1.       Dokonuje wyboru tematyki projektu z uwzględnieniem  zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej.
2.       Informuje szkolnego koordynatora o temacie projektu, celach, etapach realizacji, terminie planowego zakończenia projektu oraz sposobach i terminie prezentacji.
3.       Omawia z uczniami zakres tematyczny i cele projektu, dokumentację i zasady jej prowadzenia oraz sposoby i kryteria oceny projektu.
4.       Dokonuje podziału uczniów na zespoły projektowe (o ile nie zrobił tego wychowawca).
5.       Przygotowuje i uzupełnia odpowiednią dokumentację (np. kontrakt dla uczniów, karty projektu, karty oceny projektu i samooceny uczniów, sprawozdanie z realizacji projektu).
6.       Prowadzi konsultacje dla uczniów realizujących projekt.
7.       Monitoruje prace zespołów realizujących projekt.
8.       Konsultuje się z wychowawcą klasy w sprawie realizacji projektu i oceny uczniów.
9.       Bierze udział  i pomaga w organizacji publicznej prezentacji projektu.
10.    Dokonuje oceny projektu oraz indywidualnej oceny każdego ucznia ,w tym ewaluacji zwrotnej informującej ucznia o jego mocnych i słabych stronach.


V.   Zadania wychowawcy klasy
1.       Informuje uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów o zasadach realizacji 
      oraz warunkach i kryteriach oceniania projektu.
2.       Prowadzi działania organizacyjne związane z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, a w szczególności:
a.   dzieli uczniów na grupy projektowe (o ile nie zrobił tego opiekun projektu),
b.   pilnuje, by każdy uczeń klasy dokonał wyboru tematu,
c.   monitoruje udział uczniów w pracach zespołu, kontaktując się z opiekunem
      projektu.
3.   Konsultuje się z opiekunami projektów w sprawie oceny zachowania uczniów.
4.   Informuje rodziców o postępach prac oraz ocenie uczniów.
5.   Prowadzi odpowiednie zapisy w dokumentacji szkolnej związanej z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (tj. w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen, na świadectwach i innych dokumentach ustalonych przez szkołę).


VI.   Zadania uczniów realizujących projekt
1.       Uczeń dokonuje wyboru tematu projektu, zapoznaje się z jego celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu.
2.       Wspólnie z opiekunem projektu omawia oraz ustala zasady współpracy i podziału zadań w grupie.
3.       Czynnie uczestniczy w realizacji projektu i wywiązuje się z podjętych  i wyznaczonych zadań. 
4.       Dokumentuje zrealizowane zadania w kartach projektu lub innych ustalonych przez szkołę dokumentach.
5.       Publicznie prezentuje projekt po jego zakończeniu i w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.
6.       Dokonuje samooceny.


VII.   Realizacja projektów
1.       Na pierwszym zebraniu rodziców uczniów klas III wychowawcy klas informują
      o szczegółowych zasadach realizacji projektów, zawartych w niniejszych procedurach
      oraz o kryteriach oceniania zachowania zawartych w statucie szkoły.
2.       W terminie do 30 października nauczyciele - opiekunowie projektów zgłaszają  zespołowi ds. projektu edukacyjnego , a ten dyrektorowi szkoły propozycje tematów projektów wraz z celami, opisem problematyki i dokumentacją wymaganą podczas realizacji projektu.
3.       W terminie do 15 listopada  koordynator sporządza listę tematów i udostępnia ją uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.
4.       W terminie do 30 listopada  uczniowie dokonują wyboru tematu projektu.
5.       Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu wspólnie z uczniami ustala czas trwania projektu, formy pracy, sposób zbierania informacji, dokumentowania prac, zasady współpracy, podział zadań w zespole, sposoby i kryteria  oceniania oraz prezentacji projektu.
6.       Projekty edukacyjne realizowane są w zespołach klasowych lub międzyklasowych i mają charakter przedmiotowy lub interdyscyplinarny.
7.       Uczniowie realizują projekty w zespołach liczących 3 - 9 osób.
8.       Czas trwania projektu wynosi od 2 tygodni  do 3 miesięcy.
9.       W szczególnych wypadkach  , w porozumieniu z zespołem ds.. projektu  opiekun projektu może przedłużyć termin realizacji.
10.    W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zmianę opiekunów projektów oraz modyfikację listy projektów realizowanych w danym roku szkolnym, czy też terminów zakończenia projektów. Decyzję o zmianach w pracy nad projektem podejmuje zespół ds. projektu edukacyjnego , po rozmowie z opiekunem projektu i po konsultacji z dyrektorem szkoły.
11.    Projekt kończy się publiczną prezentacją, której ramy oraz termin winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z koordynatorem i dyrektorem szkoły.
12.    Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kontrakt z uczniami, kartę projektu, arkusze samooceny i oceny projektu, sprawozdanie z realizacji projektu oraz inne dokumenty, które opiekun projektu uzna za niezbędne do jego realizacji.
13.    Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w szkole.


VIII.   Ocena projektu
1.       Udział ucznia w projekcie ma wpływ na jego ocenę zachowania. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ucznia zawiera statut szkoły.
2.       Oceny projektu dokonuje opiekun projektu, po konsultacji z wychowawcą  i zespołem ds. projektu edukacyjnego.
3.       Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
        a.   poziom wykonania zadań,
        b.   pracę zespołową i indywidualną ucznia,
        c.   sposób dokumentowania projektu,
        d.   sposób prezentacji,
        e.   samoocenę ucznia.
4.       Ocena udziału ucznia w realizacji projektu  wyrażona jest w skali punktowej (0-5 p. za każdy element).
5.       Ocena jest odrębna dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i powinna zawierać informację zwrotną dla ucznia o jego słabych i mocnych stronach.
6.       Ocena kończy się stwierdzeniem uogólniającym zaliczył / nie zaliczył i jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
7.       Jeśli projekt lub jego część jest związany z programem nauczania danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest nauczycielem danego przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu po konsultacji z opiekunem projektu

Redakcja strony: Procedura Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Toczek Justyna2016-03-13 17:58:43
  • Aktualizacja publikacji:Toczek Justyna2016-03-13 17:58:50
  • Wytworzenie publikacji:Toczek Justyna2016-03-13 17:58:43
  • Zatwierdzenie informacji:Toczek Justyna2016-03-13 17:58:43
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Katowicka 42
41-250 Czeladź
tel./fax 32 265 10 62

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl