Szkoła Podstawowa Nr 4 w CzeladziStrona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Uczniowie / Dla klas III / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
 REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
 W  GIMNAZJUM NR 2  
CZELADŹ


§ 1.
1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie §21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007r . w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 / Dz. U. Nr 83 , poz.562 z późn. zm./ ,udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisem statutu .
 
2. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
 
3. W przypadku, o którym mowa w ust.2, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły;
 
§ 2.
Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.
 
§ 3.
Gimnazjum stwarza w ramach posiadanych przez siebie środków warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych,. zapewnia warunki do realizacji projektów .
 
§ 4.
1.Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy III
o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
 
2. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie  III , nie później niż w terminie do końca września.
 
§ 5.
1.W terminie do 30 października nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
 
2. Informacje, o których mowa w ust.1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej   gimnazjum i bibliotece.
 
§ 6.
1. W terminie do 15 listopada opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.
 
2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 30 listopada, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 9, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.
 
3. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
 
4. W przypadku gdy uczeń:
a) nie zdecyduje o wyborze tematu,
b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
 
§ 7.
Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:
a) czas realizacji projektu,
b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,
d) kryteria oceny projektu,
e) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.
 
§ 8.
1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.
 
2. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.
 
§ 9.
1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
 
2. Prezentacje odbywają się „Dniu projektów”, a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.
 
3. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.
 
4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:
a) uczniowie danej klasy;
b) rodzice uczniów;
c) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;
d) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.
 
§ 10.
1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
 
2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
a) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);
b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;
c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;
d) pracę zespołową i indywidualną ucznia;
e) samoocenę uczniów.
 
3. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.
 
4. Odrębna ocena dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie brzmi: zaliczył/
nie zaliczył udział w projekcie i jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie
ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
5. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem.
   Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy projektu , ale też systematyczność pracy uczniów , aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach
 
6. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu .
7. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu ,pisemną deklarację o przystąpieniu do projektu , arkusze samooceny , ewaluację projektu , kontrakt z uczniami  arkusz oceny projektu i inne dokumenty , które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu .
§ 11.
Niezależnie od oceny, o której mowa w § 8 opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:
a) osiągniętych celach;
b) mocnych i słabych stronach;
c) wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.
 
§ 12.
Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.
§13.
Aktywność ucznia podczas realizacji projektu ma odzwierciedlenie w ocenie z zachowania

Redakcja strony: Regulamin Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Toczek Justyna2016-03-13 17:52:17
  • Aktualizacja publikacji:Toczek Justyna2016-03-13 17:52:23
  • Wytworzenie publikacji:Toczek Justyna2016-03-13 17:52:17
  • Zatwierdzenie informacji:Toczek Justyna2016-03-13 17:52:17
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Katowicka 42
41-250 Czeladź
tel./fax 32 265 10 62

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl